Công bố ban hành thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ

Thứ Năm, 09/11/2017

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1032 ngày 11/7/2012 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc  phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Công bố kèm theo quyết định này thủ tục hành chính về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác định việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết, lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thủ tục hành chính cấp Trung ương gồm thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Thủ tục hành chính cấp huyện gồm xác định đăng ký đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bài viết liên quan

Nghị định 175-CP hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường

Thứ Sáu, 17-11-2017

NGHỊ ĐỊNH :
Chương 1:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Quyết định 94/2017/QĐ-UBND giá tối đa thu gom rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách

Thứ Sáu, 17-11-2017

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên...