Bio - Blue là chế phẩm xử lý ao hồ ô nhiễm, xử lý rong tảo, cặn đáy, màu nước, nước có mùi hôi.

Liên hệ

Xử lý cặn hữu cơ có trong nước.
Hạn chế rong rêu, tảo phát triển.
Góp phần thúc đẩy hệ sinh thái dưới nước phát triển.

Xử lý màu nước ao hồ bị ô nhiễm